Adatvédelmi nyilatkozat - FarkasTent.com
További kérdés esetén írjon nekünk

A farkastent.com üzemeltetõje ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseirõl, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetõségeirõl. Az adatok kezelõje Farkastent and Event Kft. (a továbbiakban: Üzemeltetõ)  Amennyiben a(z) Üzemeltetõ a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltetõ Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvetõ információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata elõtt vegye fel velünk a kapcsolatot. Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles idõrõl idõre ellenõrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2015. Január 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltetõ felelõs. A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltetõ rendelkezésére bocsássa. A szolgáltatástól függõen az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetõnek szüksége: név, e-mail cím, elérhetõség A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdõ és befejezõ idõpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függõen - a böngészõ és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltetõ ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlõdik. A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Üzemeltetõ kéri, hogy "Kiskorúak" - a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti - jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülõ vagy törvényes képviselõ engedélye nélkül ne tegyenek. Az adatkezelés, a Felhasználók, valamint és az Üzemeltetõ közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintû szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken: A Weboldalon feltett kérdéseire történõ válaszadáshoz; hírleveleink eljuttatásához; belsõ nyilvántartásához; a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez; a Weboldal frissítésérõl történõ tájékoztatáshoz; a Weboldal tartalmának testre szabásához; ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a termékeket, amelyeket honlapunkon megrendel. A kapcsolatot az Üzemeltetõ e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval. A látogatás idõpontja, valamint a böngészõ és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Üzemeltetõ a megjelölt céloktól eltérõ célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Üzemeltetõ a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltetõ nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetõvé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elõ. Amennyiben az Üzemeltetõ tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekrõl és lehetõségekrõl, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegû tájékoztatást levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetõsége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltetõ ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetõséget választja, az Üzemeltetõ nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot vállalatunk call center-ével. Ha a Felhasználó az Üzemeltetõ ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tõle termékeinkrõl, elõfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezõjét nem kéri. Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltetõ szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezõjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltetõ részére, lehetõsége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegû tájékoztatókat e-mailben is megkapni. A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlõdnek. Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a már törölt, de az internetes keresõprogramok közremûködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresõoldal mûködtetõjének kell gondoskodni. A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltetõ munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltetõ nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben elõírt, kötelezõ adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltetõ az egyes hatósági adatkérések teljesítése elõtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezelésérõl a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltetõ kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az Üzemeltetõ nevérõl, címérõl (1202 Budapest, Vécsey utca 45..) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltetõ postai címén (1202 Budapest, Vécsey utca 45.), illetve a(z) info@websiteexpress.hu e-mail címen kérhetõ. Ugyanezeken az elérhetõségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelõ igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétõl számított következõ munkanapot követõ 24 órán belül kerül sor. Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltetõ nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történõ jogosulatlan hozzáférést, megfelelõ fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért. Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltetõ megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság elõtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltetõ kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul. Az Internet használatával együtt járnak különbözõ, a magánszférát fenyegetõ veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelybõl különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetõvé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon Privátszférát erõsítõ technológiát.